Go to Top

Leon Beer Competition

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού ΛΕΩΝ «ΚΑΜΝΕΙΣ ΚΟΡΤΕ ΤΗΣ ΒΑΡΚΟΥΑΣ 2023 »

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία «PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD» (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΚΑΜΝΕΙΣ ΚΟΡΤΕ ΤΗΣ ΒΑΡΚΟΥΑΣ» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν δοθεί στο παρών σημείο και στην ιστοσελίδα (www.ppdpromotions.com/leon-camping) και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των Όρων στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο τα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών και (β) οι υπάλληλοι της GΝΟΜΙ Ltd και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.

2.3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ληφθούν ως συμμετέχοντες.

2.4 Ο Διοργανωτής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία θεωρεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα μέσα, είτε τεχνικά είτε άλλως πως, για σκοπούς συμμετοχής και/ή η οποία πιστεύει ότι είναι δόλια.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Ημέρα 17/05/2023, 11:00 π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Ημέρα 29/05/2023 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά την εκπνοή της διάρκειας αυτής οποιαδήποτε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό θα καθίσταται αυτόματα άκυρη και η Διοργανώτρια δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται μέσω της κοινωνικής πλατφόρμας Instagram.

Για να λάβει μέρος ο κάθε χρήστης πρέπει να:

 1. Να αναφέρει (tag) 1 φίλο/η μαζί με την απάντησή στην ερώτηση του διαγωνισμού
 2. Να ακολουθήσει την σελίδα @leonbeercyprus

Ο διαγωνισμός θα επικοινωνηθεί μέσω της επίσημης σελίδας στο Instagram της leonbeercyprus:

https://www.instagram.com/leonbeercyprus/

4.2 Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης που καθορίζονται στον πιο πάνω όρο 3. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απαντήσεις που έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης.

 1. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού για 5 νικητές είναι:

 • Μετά από κλήρωση όλων των συμμετεχόντων, οι 5 νικητές, κερδίζουν μονοήμερη κρουαζιέρα από το λιμάνι στο Λατσί προς το Blue lagoon και 2 συλλεκτικά ποτήρια με αγαπημένες ατάκες. Οι νικητές επιτρέπεται να πάρουν ακόμα ένα άτομο μαζί τους. Η ημερομηνία της κρουαζιέρας θα είναι την Ημέρα 22/07/2023, η μεταφορά από και προς στον χώρο που θα ξεκινήσει η κρουαζιέρα, εναπόκειται στον νικητή.

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με χρήματα ή άλλα υποκατάστατα δώρα ίσης αξίας ή μεταβίβασης του Δώρου σε άλλα πρόσωπα. Αποδεχόμενοι να λάβουν οποιαδήποτε Δώρα του Διαγωνισμού, οι νικητές επιτρέπουν και δίνουν την συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια να δημοσιοποιήσει το όνομα, την πόλη διαμονής τους και το πρόσωπό τους, περιλαμβανομένης χρήσης της εικόνας τους σε φωτογραφία ή φιλμ, μέσα από προώθηση ή δραστηριότητα σχετικά με το Διαγωνισμό μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Οι νικητές, περαιτέρω, συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι για να παρευρίσκονται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα από τη Διοργανώτρια οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο αυτή θα διεκπεραιωθεί, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

6.1. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει με τυχαία κλήρωση όλων των χρηστών που ακολούθησαν τις οδηγίες του Διαγωνισμού (βλέπε 4.1) η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2023 από την εταιρία GΝΟΜΙ Ltd.

6.2. Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός 2 ημερών μετά την κλήρωση με προσωπικό μήνυμα στο Instagram του κάθε νικητή και ακολούθως στο τηλέφωνο του. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός 3 ημερών από την ημέρα που έχουν ειδοποιηθεί ως ανωτέρω, ή δεν είναι σε θέση να παραλάβουν για οποιονδήποτε λόγο το δώρο ή αν οι νικητές δεν μπορούν να ειδοποιηθούν κατόπιν εύλογων προσπαθειών, οι εν λόγω νικητές θα απωλέσουν αυτόματα το δικαίωμα απόκτησης του δώρου και ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τέτοιο δώρο κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως προαναφέρεται.

6.3 Μόνο τα δώρα που αναλογούν θα απονέμονται σε κάθε νικητή του Διαγωνισμό.

 1. Διαδικασία Παραλαβής Δώρου

7.1. Η προθεσμία παραλαβής των δώρων είναι 2 εβδομάδες μετά την ειδοποίηση των νικητών από τον Διοργανωτή σύμφωνα με τον όρο 6.2 ανωτέρω.

7.2. Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τους νικητές αυτοπροσώπως αφού επιδείξουν την πολιτική τους ταυτότητα σε ισχύ ή το διαβατήριό τους σε ισχύ.

7.3 Ο κάθε Νικητής επιτρέπει στην Εταιρεία να δημοσιοποιήσει το όνομα, την ηλικία, την πόλη διαμονής του και το πρόσωπό του μέσα από προώθηση ή, δραστηριότητα του Διαγωνισμού μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνο του ονόματός του, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ. Ο νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, των μέσων από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο.

 1. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

8.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν και δεν προϋποθέτει αγορά, είτε άμεση ή έμμεση, οποιουδήποτε προϊόντος που διανέμεται από τον Διοργανωτή.

8.2. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές.

8.3. Τα πιο πάνω δώρα είναι συγκεκριμένα, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να ανταλλαχθούν ή μεταφερθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

8.4. Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του Διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μαζί με τους νικητές. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι νικητές του Διαγωνισμού δεσμεύονται, αναλαμβάνουν και συμφωνούν να συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή, καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του Διοργανωτή και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα του Διοργανωτή, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

8.5. Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών, ο Διοργανωτής δύναται με την παράδοση των δώρων στους νικητές, να φωτογραφήσει τους νικητές για χρήση των εν λόγω φωτογραφιών μέσω τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπων και/ή ηλεκτρονικών μέσων και/ή του διαδικτύου.

8.6. Ο Διαγωνισμός ουδεμία σχέση έχει με τις εταιρείες Facebook Inc. & Instagram Inc. Με τη συμμετοχή τους όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε περιορισμό που ορίζουν οι εταιρείες Facebook Inc. & Instagram Inc. , σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες τους στο Διοργανωτή και όχι στο Facebook Inc.& Instagram Inc.

8.7. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Διοργανωτή τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για να επιτρέψει στους εν λόγω συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν ένα δώρο. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πεδίο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς του Διαγωνισμού είναι ο Διοργανωτής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στον όρο 8.13 κατωτέρω. Με την υποβολή της συμμετοχής του ο συμμετέχοντας αποδέχεται και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφουν οι παρόντες όροι και σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή η οποία παρατίθεται εδώ https://photiadesgroup.com/privacy-notice-cyprus/. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα ληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

8.8. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης οποιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και αλλαγής οποιωνδήποτε δώρων του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν τέτοιας ανάκλησης, ή μεταβολής και/ή τροποποίησης σχετική ανακοίνωση θα γίνεται στον χώρο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού και η ημερομηνία ισχύος τέτοιας ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης, θα είναι η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

8.9 Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ή/και τα δώρα του Διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά τυχόν υποστούν σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και/ή το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.10 Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του δώρου στον/στους νικητή/ες, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή απέναντι σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, όσον αφορά το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.11. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή:

www.photiadesgroup.com

8.12. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων.

8.13. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή ερωτήσεις οι συμμετέχοντες μπορούν να αποταθούν γραπτώς στην διεύθυνση Παντελής Κατελλάρης 16, Λευκωσία, Κύπρος να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@gnomi.com.cy.